Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego

 1. Samorząd Uczniowski zwany dalej „samorządem” tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle.
 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez jednoosobowych przedstawicieli poszczególnych klas w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 3. Regulamin samorządu jest zgodny ze statutem szkoły.
 4. Samorząd jest przedstawicielem społeczności szkolnej.
 5. Organ ten broni praw ucznia.
 6. Uczeń przestaje być członkiem samorządu z chwilą opuszczenia przez niego szkoły.
 7. Opiekunowie samorządu reprezentujący Radę Pedagogiczną mogą zawetować decyzje podjęte przez samorząd, jeśli decyzje te są:
  1. niezgodne z obowiązującym regulaminem szkoły
  2. sprzeczne z normami społecznymi
  3. działają przeciwko przeciw dobru ucznia
  4. łamią prawa ucznia.
 8. Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego
  Samorząd:
  1. jest reprezentantem uczniów (ma prawo zaopiniować wszystkie sprawy uczniów dla organów szkoły)
  2. współpracuje z Radą Pedagogiczną w celu osiągnięcia pozytywnych wyników szkoły w wychowaniu i nauczaniu
  3. wydaje opinie na wniosek dyrektora szkoły
  4. broni praw uczniów (stanowisko Rzecznika Praw Ucznia)
  5. uczestniczy w życiu szkoły (plan pracy samorządu w danym roku szkolnym)
  6. dba o dobre imię i honor szkoły, kultywuje i wzbogaca jej tradycje
  7. uczy rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 9. Samorząd realizuje swoją działalność przez własne organy.
  Organami samorządu są:
  1. zgromadzenie uczniów jako podstawowe ogniwo organizacyjne (wszyscy uczniowie szkoły)
  2. Rada Samorządu
  3. sekcje samorządu
   1. porządkowa: zajmuje się sprawdzaniem obuwia zamiennego, pilnowaniem porządku na imprezach organizowanych przez samorząd, współorganizowaniem imprez szkolnych;
   2. kulturalno – oświatowa: organizuje wybory „szczęśliwego numerka”, konkursy, imprezy szkolne, itp.;
   3. medialna: zajmuje się informowaniem społeczności szkolnej o działaniach podjętych przez samorząd (np. tablica informacyjna, strona WWW szkoły, strona społecznościowa itp.)
   4. Sekcja Wolontariatu (regulamin – załącznik nr 1)
  4. Walne Zgromadzenie – zebranie członków samorządu.
   Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
   1. sprawozdanie z działalności samorządu
   2. przyjmowanie i odwoływanie członków samorządu.
  5. Przewodniczący Samorządu:
   1. wybierany jest w wyborach powszechnych, tajnych i równych na roczną kadencję
   2. reprezentuje szkołę na zewnątrz
   3. czuwa nad pracą samorządu
   4. współpracuje z samorządami klasowymi
   5. jest reprezentantem w Radzie Rodziców
   6. jest reprezentantem w Radzie Pedagogicznej.
  6. Rada Samorządu:
   1. Przewodniczący,
   2. Zastępcy,
   3. Rzecznik Praw Ucznia,
   4. Przewodniczący poszczególnych sekcji.
   Kompetencje Rady Samorządu:
   1. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
   2. organizacja referendów w sprawach uczniowskich.
  7. Sekcje:
   1. organizują działania do których zostały powołane,
   2. współpracują z nauczycielami przedmiotów w organizacji akcji edukacyjno – informacyjnych.
 10. Prawa Samorządu Uczniowskiego:
  Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, nagrywania audycji radiowych;
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 11. Samorząd ma obowiązek:
  1. współdziałać z władzami szkoły
  2. rozstrzygać konflikty i bronić praw ucznia
  3. prowadzić następującą dokumentację
   • księga protokołów,
   • roczny plan pracy samorządu,
   • sprawozdanie z rocznej działalności.

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I RZECZNIKA PRAW UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3 W JAŚLE

 1. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Czynne i bierne prawo wyborcze ma każdy uczeń.
 3. Kandydatury na stanowisko Przewodniczącego i Rzecznika Praw Ucznia składają uczniowie na piśmie do opiekuna samorządu w terminie dwóch tygodni przed datą wyborów.
 4. Osoba zgłaszająca swoją kandydaturę musi wypełnić kartę zgłoszenia zawierającą:
  • imię i nazwisko,
  • klasa,
  • trzydzieści podpisów uczniów,
  • podpis wychowawcy i pięciu nauczycieli.
 5. Kandydatem na Przewodniczącego Samorządu i Rzecznika Praw Ucznia może być każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 12 z  Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
 6. Kandydat musi wyrazić zgodę na udział w wyborach.
 7. Kampania wyborcza trwa do zamknięcia listy kandydatów do godziny 12.00 dnia poprzedzającego wybory.
 8. Podczas kampanii wyborczej obowiązują zasady uczciwej walki wyborczej:
  1. nie wolno przekupywać ani zmuszać wyborcy do oddania głosu niezgodnie z jego zamiarami,
  2. wolno prowadzić kampanię na rzecz swojego kandydata a nie przeciw innemu kandydatowi,
  3. za kampanię poszczególnych kandydatów odpowiedzialni są sami kandydaci.
 9. Nie wolno przekupywać lub zastraszać członków Komisji Wyborczej.
 10. Nadzór nad przebiegiem wyborów sprawuje komisja wyborcza w składzie:
  1. Przewodniczący – opiekun samorządu,
  2. pięciu przedstawicieli uczniów wybranych w drodze losowania.
 11. Przedstawiciele uczniów będący w Komisji Wyborczej nie mogą korzystać z biernego prawa wyborczego (być kandydatami do Rady Samorządu).
 12. Miejscem pracy Komisji Wyborczej jest aula szkolna.
 13. Datę wyborów wyznacza opiekun Samorządu
 14. W dniu wyborów głosowanie trwa w godzinach od 8.00 do 11.30 – sale lekcyjne.
 15. Każdy z głosujących odbiera kartę do głosowania, a odbiór karty jest zaznaczany przez Komisję na liście uczniów danej klasy uprawnionych do głosowania.
 16. Oddanie głosu odbywa się poprzez zaznaczenie symbolem „X” z prawej strony nazwiska wybranego kandydata po jednym kandydacie z kolumny.
 17. Głos jest nieważny jeśli wyborca zakreśli większą ilość kandydatów w kolumnach lub jeżeli na karcie pojawią się poprawki lub inne znaki niż symbol „X”.
 18. Każdy uczeń ma prawo oddać po jednym głosie na wybranego kandydata na Przewodniczącego Samorządu i Rzecznika Praw Ucznia.
 19. Wybory są tajne - wyborcy nie są zobowiązani do ujawniania, na kogo oddali swój głos.
 20. Po zakończeniu głosowania komisja wyborcza liczy głosy i ogłasza wyniki najpóźniej do godziny 12.00 dnia następnego poprzez wywieszenie stosownej listy w gablocie samorządu oraz zakomunikowanie ich przez radiowęzeł.
 21. Uwagi na temat nieprawidłowości przebiegu wyborów mogą być składane do komisji wyborczej w terminie trzech dni od dnia ogłoszenia wyników.
 22. Komisja wyborcza w pełnym składzie rozpatruje wszelkie uwagi i skargi jakie wpłynęły w przewidzianym czasie i na ich podstawie może dokonać zmian wyników wyborów lub je unieważnić w terminie siedmiu dni od zakończenia wyborów.
 23. Kandydaci na Przewodniczącego Samorządu, którzy odpowiednio uzyskali liczbę głosów dającą drugie, trzecie i czwarte miejsce stają się zastępcami i stanowią Radę Samorządu.
 24. Wnioski o odwołanie Rady Samorządu lub poszczególnych jej członków może składać każdy uczeń szkoły do opiekuna Samorządu.
 25. W przypadku wniosku o odwołanie całej Rady Samorządu decyzja o odwołaniu zapada przez referendum ogółu uczniów większością głosów tzn. 50% + jeden głos.
 26. W przypadku rezygnacji członka Rady Samorządu z funkcji (rezygnacja musi być złożona na piśmie) Rada po przyjęciu rezygnacji powołuje na członka Rady osobę, która podczas wyborów uzyskała największą liczbę głosów, a nie zakwalifikowała się do Rady Samorządu. Następnie może tej osobie powierzyć funkcję pełnioną przez osobę, która zrezygnowała lub powołać na to stanowisko innego członka Rady, a nowemu członkowi zaproponować wolne stanowisko.
 27. Jeśli jest więcej niż jedna osoba, która podczas wyborów uzyskała największą liczbę głosów, a nie zakwalifikowała się do Rady Samorządu i wszystkie te osoby są zainteresowane pracą w tym organie, członkowie Rady głosują w sprawie przyjęcia nowego członka spośród tych osób.
 28. Wszelkie kwestie sporne związane z przebiegiem wyborów, a nie opisane w.w. punktach dotyczących przebiegu wyborów rozstrzyga dyrektor szkoły.
 29. Jeżeli zostanie stwierdzony fakt nieprzestrzegania ordynacji wyborczej wyniki wyborów unieważnia się i wyznacza się nowy termin wyborów.
 30. Decyzję o unieważnieniu wyborów podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii opiekuna samorządu i komisji wyborczej.
© SP 12, Jasło 24 IX 19
Dobry Startlogo 800 080 222Postaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.pllogo e-podręcznikiWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo