Przejdź do treści

Przedszkole Miejskie nr 9 z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

 1. Od dnia 25 maja 2020 r. dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub/i opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju mogą, na podstawie decyzji rodziców, uczestniczyć w tych zajęciach na terenie przedszkola w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem prowadzącym.
 2. Udział dziecka w zajęciach na terenie przedszkola ma charakter dobrowolny.
 3. Rodzic dziecka, który podejmie decyzję o jego udziale w zajęciach rewalidacyjnych lub/i zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju na terenie przedszkola zgłasza ten fakt dyrektorowi.
 4. Ponadto, rodzic/opiekun, który przyprowadza dziecko na zajęcia do przedszkola, w dniu, w którym odbywają się one po raz pierwszy, składa dodatkowo:
  1. oświadczenie dotyczące kontaktu z COVID-19
  2. zgodę na pomiar temperatury dziecka
 5. Zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju na terenie przedszkola będą odbywały się w formie indywidualnej.
 6. Dyrektor informuje, że w zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
 7. Dyrektor informuje opiekunów/rodziców, że w razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej u dziecka lub zamieszkującego z nim innego członka rodziny wskazane jest pozostanie w domu i skorzystanie z teleporady medycznej.
 8. Wprowadza się zakaz wchodzenia na teren przedszkola osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć.
 9. Zobowiązuje się rodziców i opiekunów przyprowadzających/odbierających dzieci do/ze szkoły, aby zachowali dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 10. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej budynku B w przedszkolu, tj. na I piętro, gdzie opiekę nad dzieckiem przejmuje nauczyciel specjalista prowadzący zajęcia.
 11. W przestrzeni wspólnej budynku obowiązuje zasada– jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)
 12. Dyrektor zobowiązuje rodziców/opiekunów do punktualnego przyprowadzania dziecka na zajęcia i odbierania go o wyznaczonej, ustalonej z nauczycielem specjalistą godzinie.
 13. Po skończonych zajęciach nauczyciel specjalista odprowadza dziecko do wyjścia, gdzie oczekuje na niego rodzic/opiekun.
 14. W przedszkolu obowiązuje obligatoryjny nakaz dezynfekowania rąk przy wejściu przez osoby dorosłe wchodzące do budynku.
 15. W przypadku złego samopoczucia dziecka uczestniczącego w zajęciach nauczyciel specjalista natychmiast informuje o tym fakcie rodziców/opiekunów drogą telefoniczną.
 16. Dyrektor zaleca śledzenie informacji umieszczanych na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasad bezpiecznego postępowania.
 17. Nauczyciele specjaliści oraz pracownicy obsługi mają zapewnione środki ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki, fartuchy w razie potrzeby) oraz zostali zapoznani z instrukcją prawidłowego ich stosowania.
 18. W razie konieczności spożycia przez dziecko posiłku wskazane jest korzystanie z naczyń i sztućców jednorazowych, które po użyciu należy wyrzucić do kosza na śmieci.
 19. Nauczyciele specjaliści zobowiązani są do informowania dzieci, w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny.
 20. Dyrektor przekazuje pracownikom szkoły wskazówki Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące ryzyka nieprzestrzegania zasad higieny.
 21. Zajęcia rewalidacyjne i zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju odbywać się będą w sali grupy Biedronki oraz w sali gimnastycznej w terminach ustalonych indywidualnie z nauczycielami.
 22. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem należy postępować zgodnie z obowiązującą w przedszkolu procedurą postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.
Aleksandra Zajdel-Kijowska
Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Szanowni Państwo

Od 6 maja 2020 r. przedszkole wznowiło działalność opiekuńczą dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką w domu. Do przedszkola przyjmuje się wyłącznie dzieci rodziców (opiekunów) obydwojga pracujących, w tym samotnie wychowujących dziecko. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związanie z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Szczegółowe procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie naszego przedszkola dostępne są w zakładce BIP – zarządzenia (Zarządzenie Nr 9/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z dnia 04 maja 2020 r.)

Rodzice, którzy deklarują chęć korzystania z opieki nad dzieckiem na terenie przedszkola zobowiązani są wypełnić oświadczenie zamieszczone na stronie przedszkola i dostarczyć je do sekretariatu szkoły najpóźniej na 2 dni przed planowanym powrotem dziecka do przedszkola (podpisane oświadczenie wrzucić do urny znajdującej się przy wejściu głównym szkoły) i jednocześnie wysłać drogą elektroniczną na adres sp12@zsm3jaslo.pl

Zapraszamy do udziału w nietypowym świętowaniu 2 Maja!

Każdy Polak pewnie wie, że 2 maja Dzień Flagi zbliża się!

Zachęcamy, aby przedszkolaki, które wykonywały w tym tygodniu prace dotyczące najbliższych świąt (np. symbole narodowe), zamanifestowały swój patriotyzm i przesłały ich zdjęcia na przedszkolny Facebook

Zapraszamy również dzieci wraz z Rodzicami do wywieszenia flag na swoich balkonach czy w oknach i przysłanie nam zdjęć z tego momentu lub przed wywieszeniem. Zdjęcia można przesyłać na naszego przedszkolnego Facebookai adres mail: idranka.23@gmail.com do 5 maja.

UWAGA!

Opłaty w przedszkolach miejskich pobierane są za faktyczną liczbę godzin pobytu dziecka oraz za wyżywienie. W obecnej sytuacji kiedy przedszkola są zamknięte, opłaty nie będą naliczane.

Bank Spółdzielczy w Bieczu
Oddział w Jaśle
05 8627 1011 2001 0053 2019 0009

Rachunki za pobyt dziecka w przedszkolu za luty są do pobrania online pod adresem https://www.jammik.pl/
login: adres e-mail rodzica
hasło: numer karty

W tytule przelewu proszę wpisać odpowiedni symbol podany na rachunku, który identyfikuje przelew w systemie!

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
od 12 do 25 marca 2020 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach


fotoSzanowni Państwo
W związku z Rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań…
… więcej »»»
medal

Przedszkole na medal

Miło nam poinformować Państwa, że nasze przedszkole zajęło III miejsce w powiecie jasielskim w kategorii Przedszkole Roku i otrzymało tytuł

Przedszkole na medal 2019 Województwa Podkarpackiego

Szczegóły w zakładce Wydarzenia

Wszystkim przedszkolakom życzymy radosnych i bezpiecznych ferii zimowych!
bałwanki

podziękowanie - torba charytatywna

Serdecznie zapraszamy

Kochane Babcie i Drogich nam Dziadków

na uroczystości z okazji Ich Święta,

które odbędą się:
w czwartek (9 I) o godz.1000 dla grup: ŻabkiSówki,
w czwartek (9 I) o godz. 1300 dla grup: Pszczółki, SłoneczkaBiedronki,
piątek (10 I) o godz. godz. 930 dla grup: ZajączkiMotyle
piątek (10 I) o godz. 1300 dla grup: MisieTygryski

Wnuczęta

3 stycznia 2020 (tj. piątek), w naszym przedszkolu odbędzie się
Bal Karnawałowy

Wezmą w nim udział wszystkie grupy. Zabawa rozpocznie się po śniadaniu i potrwa do obiadu. W przerwie imprezy, na dzieci będzie czekał słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Prosimy, aby tego dnia dzieci przybyły do przedszkola w kostiumach karnawałowych

Na zbliżające się Święta pragnę złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.

Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
Aleksandra Zajdel-Kijowska

Informacja dotycząca dyżuru świątecznego

Dzieci zapisane na dyżur świąteczny prosimy o zabranie w piątek swoich pantofli i przyniesienie ich ze sobą w poniedziałek.

Dyżurować będzie grupa Motyle, w głównej części budynku i tam na czytniku odbijamy kartę.

Hasło Światowego Dnia Ubogich
Ufność nieszczęśliwych
nigdy ich nie zawiedzie

Drodzy Rodzice!

Poszczególne grupy naszego przedszkola biorą udział w akcji Caritas Torba charytatywna. Chcielibyśmy w ten sposób pomóc rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Będzie nas cieszyć, gdy zapełnimy jedną torbę z grupy, a to nie będzie zapewne trudne, wierząc w dobre serca Państwa i dzieci. Jeżeli jest Państwu bliska taka inicjatywa, prosimy o dołączenie się do niej poprzez przyniesienie choćby jednej z niżej podanych rzeczy, które wolontariusze Caritas przekażą rodzinom na święta.

Proponowane artykuły spożywcze: cukier, kawa, herbata, ryż, kasza, konserwy, masło, olej, słodycze, bakalie;

Art. Chemiczne: środki piorące i środki czystości.

Za każdą przyniesioną rzecz, z serca bardzo dziękujemy.

Mikołaj

6 grudnia (piątek), do naszego przedszkola przybędzie niezwykły gość - Mikołaj wraz ze swoim orszakiem. Tuż po śniadaniu, będzie odwiedzał poszczególne grupy i grzecznym dzieciom rozda prezenty.

andrzejki

28 listopada (czwartek), w naszym przedszkolu odbędą się Andrzejki. Zabawę rozpoczniemy w godzinach dopołudniowych i potrwa do obiadu, a wezmą w niej udział dzieci z wszystkich grup.

Chętni rodzice mogą przebrać swoje pociechy w okolicznościowe kostiumy lub odświętne ubrania.

Szanowni Rodzice!

Od wtorku 5 listopada 2019 r.

otwieramy w naszym przedszkolu nową część budynku, w której swoje sale będą miały grupy Biedronki, Słoneczka, Pszczółki, Sówki i Żabki.

Wejście do przedszkola dla dzieci z tych grup znajduje się od strony Miasteczka Ruchu Drogowego (dawne wejście do prywatnego przedszkola Chatka Puchatka).

Tam też znajduje się drugi czytnik kart do systemu Jammik oraz szatnie dla dzieci

Dla rodziców, którzy mają dzieci w innych grupach niż wyżej wymienione – nie ma przejścia między starą, a nową częścią budynku.

Nie ma przejścia między przedszkolem a szkołą!

Serdecznie zapraszamy rodziców naszych przedszkolaków na zebranie ogólne, które odbędzie się 4 września 2019 (tj. środa ) o godz. 17-tej, w dużej sali na piętrze budynku przedszkola. Po nim będą spotkania grupowe w poszczególnych salach.

Zapraszamy!

Informujemy, że 2 września 2019 (tj. poniedziałek) PM9 rozpoczyna nowy rok szkolny 2019/20

Przypominamy, że przedszkole jest czynne w godzinach: 600 do 1700

Dzieci należy przyprowadzać do sali najpóźniej do godz. 820

Zapraszamy!

WYPRAWKA na rok szkolny 2019/20

Przypominamy, że warunkiem przyjęcia każdego dziecka do grupy 2 IX 2019 r. jest posiadanie zaświadczenia od lekarza stwierdzające, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.

Grupa „Misie”-oddział dzieci 4 -letnich
Nauczyciele: Aneta Domasławska, Anna Czech

Informację o materiałach plastycznych podana zostanie na początku roku szkolnego.

Grupa „Słoneczka” oddział integracyjny
Nauczyciele: Magdalena Barzyk- Kras, Elżbieta Rączka

Grupa „Pszczółki” oddział dzieci 5- letnich
Nauczyciele: Katarzyna Trybek- Ciekielska, Anna Róg

Grupa „Żabki” oddział dzieci 6- letnich
Nauczyciele: Lidia Zięba – Hamdi, Anna Czech

Wszystkie rzeczy podpisujemy (włącznie z kredkami), Komplet książek- 135 zł. (zbieramy we wrześniu)

Grupa „Tygryski” oddział dzieci 4-5- letnich
Nauczyciele: Iwona Sandecka, Magdalena Sychta

Grupa „Sówki” oddział dzieci 6 letnich
Nauczyciele: Barbara Sych, Beata Książko

zajęcia adaptacyjne

© PM 9, Jasło 21 V 20
logo 800 080 222Postaw na rodzinę!Przedszkole na medal 2019 Województwa Podkarpackiegocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.plWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo