Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Lista kandydatów spoza obwodu szkoły zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do I klasy Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, znajdują się w zakładce rekrutacja

Szanowni Państwo

 1. Od dnia 18 maja 2020 r. uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą, na podstawie decyzji rodziców, uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjnych na terenie szkoły w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem prowadzącym (załącznik nr 1)
 2. Od dnia 25 maja 2020 r. na terenie szkoły organizuje się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – III, których rodzice chcieliby wrócić do pracy.
 3. Od dnia 25 maja 2020 r. w klasach ósmych, a od 1 czerwca w klasach 4 – 7 organizuje się konsultacje z uczniami w małych grupach.
 4. Szczegółowy harmonogram konsultacji zostanie podany do Państwa wiadomości za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 5. Rodzice, którzy zdecydują się na posyłanie dziecka do szkoły od dnia 25 maja lub w terminie późniejszym, składają u dyrektora szkoły:
  1. zgłoszenie dziecka do udziału w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych na terenie szkoły (załącznik nr 2)
  2. oświadczenie dotyczące kontaktu z COVID-19 (załącznik nr 3)
  3. zgodę na pomiar temperatury ucznia (załącznik 4)
  4. zgłoszenie dziecka do udziału w konsultacjach dla uczniów (załącznik 5)
  Powyższe dokumenty rodzic składa do dyrektora szkoły w dwóch wersjach:
  1. elektronicznie na adres sp12@zsm3jaslo.pl oraz
  2. w wersji papierowej poprzez wrzucenie do urny znajdującej się przy wejściu do szkoły
 6. W szkole mogą przebywać tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych. Pomiaru temperatury dokonuje się jeśli zaistniej taka konieczność, lub w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych
 7. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w szkole do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) w wyznaczonych obszarach.
 8. Pracownicy szkoły i osoby z zewnątrz, za ich zgodą, mają mierzoną temperaturę w razie występowania niepokojących objawów chorobowych
 9. Zobowiązuje się wszystkie osoby wchodzące do szkoły do dezynfekowania rąk płynem do dezynfekcji znajdującym się przy wejściu do budynku.
 10. Należy przestrzegać ustalonych przez dyrektora godzin przyprowadzania i odbioru dziecka. Zaleca się by dzieci przyprowadzane i odbierane były przez tę samą osobę. Rodzic/opiekun po przyprowadzeniu dziecka powinien jak najszybciej opuścić wyznaczone do odbioru miejsce.
 11. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 12. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 13. Zobowiązuje się rodziców i opiekunów przyprowadzających/odbierających uczniów do/ze szkoły, aby zachowali dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 14. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły, tj. do wiatrołapu przed szatnią z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 15. Rodzice/opiekunowie zgłaszający się po dziecko po zakończeniu zajęć wchodzą do wiatrołapu przy wejściu głównym budynku. Pracownik obsługi informuje nauczyciela, pod którego opieką jest dziecko, o zgłoszeniu się rodzica/opiekuna po odbiór dziecka. Na polecenie nauczyciela dziecko udaje się do szatni. Rodzic oczekuje na dziecko w wiatrołapie przed szatnią.
 16. Ustala się sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami uczniów. Sporządzone zostaną listy z nazwiskami i imionami dzieci oraz numerami telefonów ich opiekunów. Listy te będą znajdowały się w sali grupy, do której należy dziecko oraz w sekretariacie szkoły.
 17. Ustala się, że jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 18. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
Aleksandra Zajdel-Kijowska
Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

załączniki
załącznik 1DOCPDF
załącznik 2DOCPDF
załącznik 3DOCPDF
załącznik 4DOCPDF
załącznik 5DOCPDF
 1. Od 25 maja 2020r. na terenie szkoły będą odbywały się konsultacje dla uczniów klasy 8, a od 1 czerwca 2020r., również dla uczniów klas 4-7.
 2. Konsultacje nie są prowadzone na zasadach lekcji czy sprawdzianów, służą wyjaśnianiu zagadnień, czy uzgadnianiu oceny.
 3. Przy organizacji konsultacji uwzględnia się wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.
 4. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
 5. Dyrektor przygotował harmonogram konsultacji wraz z nauczycielami, który upowszechnia wśród nauczycieli, uczniów i rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 6. Dyrektor opracował procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole, w tym w salach:
  1. Uczniowie na wyznaczone konsultacje wpuszczani są pojedynczo z zachowaniem zalecanego dystansu społecznego głównym wejściem do budynku szkoły
  2. Konsultacje organizuje się w grupach do 10 uczniów.
  3. Każdej grupie została przypisana sala, w której będą odbywały się konsultacje.
  4. Uczniowie nie mogą korzystać z wykonanych z papieru pomocy dydaktycznych, przedmiotów i książek będących na wyposażeniu sal. Półki i szafki wypełnione przedmiotami, których nie można skutecznie dezynfekować wyłączono z użytku poprzez zagrodzenie taśmą.
  5. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa obecnie obowiązującymi w szkole:
   1. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekują ręce, a jeżeli mają przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast myją je.
   2. Zachowują odległości pomiędzy stanowiskami nauki min. 1,5 m (1 uczeń – 1 stolik)
   3. Uczniowie nie mogą pożyczać sobie przyborów i podręczników.
   4. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk wodą z mydłem i nie podawania ręki na powitanie, zachowania dystansu, a także unikania dotykania oczu, nosa i ust.
   5. Zaleca się w odpowiedni sposób zasłaniać twarz podczas kichania czy kasłania.
   6. Uczniowie powinni unikać większych skupisk uczniów, zachować dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 7. W razie podejrzenia zakażenia koronawirusem w stosunku do korzystających z konsultacji uczniów jak i pracowników szkoły stosuje się obowiązującą w szkole procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19
 8. Dyrektor zapoznał pracowników z procedurą postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 oraz poinstruował ich, jak należy postępować.
 9. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w szkole do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) w wyznaczonych obszarach
 10. Przy wejściu do szkoły umieszczono płyn do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją stosowania  oraz informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
 11. Pracownicy, jeśli zaistnieje taka potrzeba, zaopatrzeni zostaną w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
 12. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone zostały plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
 13. W szkole obowiązuje procedura podejmowania codziennych czynności porządkowych, higienicznych i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, która obejmuje monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal do konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach
 14. Z sal usunięto elementy wyposażenia, których nie można skutecznie dezynfekować, np. dywany, tapicerowane krzesła
 15. Dyrektor przeprowadził spotkania z pracownikami i zwrócił ich uwagę na to, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych.
 16. Dyrektor poinformował, że do szkoły nie powinni przychodzić pracownicy, którzy są chorzy.
 17. Nie angażuje się w zajęcia z uczniami nauczycieli oraz innych pracowników powyżej 60. roku życia.
 18. Ustala się, że jeżeli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 19. Pomieszczeniami przeznaczonymi do izolacji osób manifestujących niepokojące objawy chorobowe będą gabinet higienistki szkolnej oraz łazienka dla niepełnosprawnych znajdująca się na pierwszym piętrze budynku obok wejścia do stołówki.
 20. Ww. pomieszczenia wyposażone zostały w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący
 21. Przy wejściu głównym do budynku umieszczone zostały numery telefonów do: Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Jaśle, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaśle oraz Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
 22. W przypadku stwierdzenia złego samopoczucia przez ucznia korzystającego z konsultacji nauczyciel niezwłocznie, drogą telefoniczną, informuje o tym fakcie rodziców/opiekunów ucznia oraz dyrektora szkoły.
 23. Dyrektor zobligował nauczycieli, aby:
  1. wyjaśnili uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.
  2. dopilnowali przestrzegania odległości pomiędzy stanowiskami nauki min. 1,5 m (1 uczeń – 1 stolik) w sali, w której prowadzą konsultacje
  3. dopilnowali, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników.
  4. wietrzyli salę, w której organizują konsultacje, co najmniej raz na godzinę.
  5. zwracali uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.
  6. unikali organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym zadbali o bezpieczne opuszczanie przez grupę budynku szkoły.
 24. Zabrania się umawiania się na konsultacje, uczniów którzy są chorzy lub w ich domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 
 25. Uczeń, który umówił się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłasza ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 26. Uczniowie zabierają do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie mogą ich pożyczać od innych uczniów.
 27. W drodze do i ze szkoły obowiązuje nakaz używania osłony na usta i nos oraz dystans społeczny.
 28. Dokumentowanie konsultacji odbywa się w następujący sposób:
  1. korzystającemu z konsultacji uczniowi odnotowuje się udział w nich w dzienniku elektronicznym
  2. w kartotece ucznia w zakładce „Uwagi” nauczyciel wybiera kategorię „Konsultacje”
  3. w treści nauczyciel podaje cel konsultacji.
Aleksandra Zajdel-Kijowska
Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
 1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
 2. W miarę możliwości wprowadza się elementy zajęć edukacyjnych: edukacja informatyczna, wychowanie fizyczne, język angielski, edukacja plastyczna i edukacja muzyczna.
 3. Grupy tworzy się w miarę zgłaszania dzieci do zajęć na terenie szkoły przez rodziców.
 4. Zajęcia odbywają się w grupach międzyoddziałowych.
 5. Uczniowie realizują podstawę programową podczas kształcenia na odległość.
 6. Elementy zajęć dydaktycznych realizowanych w szkole mają na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności zdobytych podczas kształcenia na odległość.
 7. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dokumentowane są w papierowych dziennikach zajęć utworzonych na okres prowadzenia tych zajęć.
 8. Jeśli czas pobytu dziecka w szkole pokrywa się z terminem kształcenia na odległość uczeń ma możliwość uczestniczenia w zajęciach on – line w wyznaczonej sali.
 9. W szkole tworzy się grupy liczące od 10 – 12 uczniów, zgodnie z zaleceniami GIS dotyczącymi dystansu społecznego i metrażu pomieszczeń.
 10. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 11. Z sali, w której przebywa grupa, usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 12. W salach, w których przebywają uczniowie odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 13. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Zabrania się wymieniania się przyborami szkolnymi przez uczniów między sobą.
 14. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 15. Wprowadza się zakaz korzystania z placu zabaw i siłowni plenerowej.
 16. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 17. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 18. Dyrektor ustali różne godziny przyjęć grup do szkoły oraz różne godziny przerw i zajęć na boisku.
 19. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).
 20. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 21. W szatni wykorzystywany będzie co drugi boks.
 22. W boksie może przebywać w danej chwili jeden uczeń.
 23. Zabrania się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,
 24. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
 25. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 26. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły, tj. do wiatrołapu przed szatnią z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 27. Rodzice/opiekunowie zgłaszający się po dziecko po zakończeniu zajęć wchodzą do wiatrołapu przy wejściu głównym budynku. Pracownik obsługi informuje nauczyciela, pod którego opieką jest dziecko, o zgłoszeniu się rodzica/opiekuna po odbiór dziecka. Na polecenie nauczyciela dziecko udaje się do szatni. Rodzic oczekuje na dziecko w wiatrołapie przed szatnią.
 28. W szatni, zarówno przed rozpoczęciem zajęć jak i po ich zakończeniu, dyżuruje wyznaczony pracownik obsługi, który czuwa nad bezpieczeństwem dzieci wchodzących i wychodzących ze szkoły.
 29. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 30. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 31. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 32. Ustala się sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami uczniów. Sporządzone zostaną listy z nazwiskami i imionami dzieci oraz numerami telefonów ich opiekunów. Listy te będą znajdowały się w dzienniku grupy, do której należy dziecko oraz w sekretariacie szkoły.
 33. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby stosuje się obowiązującą w szkole procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19
Aleksandra Zajdel-Kijowska
Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
 1. Od dnia 25 maja 2020 r. uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą, na podstawie decyzji rodziców, uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjnych na terenie szkoły w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem prowadzącym
 2. Udział ucznia w zajęciach na terenie szkoły ma charakter dobrowolny.
 3. Rodzic ucznia, który podejmie decyzję o udziale dziecka w zajęciach rewalidacyjnych na terenie szkoły zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły.
 4. Ponadto, rodzic/opiekun ucznia, który przyprowadza dziecko na zajęcia do szkoły, w dniu, w którym odbywają się one po raz pierwszy, składa dodatkowo:
  1. oświadczenie dotyczące kontaktu z COVID-19
  2. zgodę na pomiar temperatury ucznia
 5. Zajęcia rewalidacyjne na terenie szkoły będą odbywały się w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny (60 minut) tygodniowo.
 6. Dyrektor informuje, że w zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
 7. Dyrektor informuje opiekunów/rodziców, że w razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej u dziecka lub zamieszkującego z nim innego członka rodziny wskazane jest pozostanie w domu i skorzystanie z teleporady medycznej.
 8. Wprowadza się zakaz wchodzenia na teren szkoły osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć.
 9. Zobowiązuje się rodziców i opiekunów przyprowadzających/odbierających uczniów do/ze szkoły, aby zachowali dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 10. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły, tj. do wiatrołapu przed szatnią lub do wiatrołapu znajdującego się przy wejściu dla osób niepełnosprawnych z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)
 11. Dyrektor zobowiązuje rodziców/opiekunów do punktualnego przyprowadzania dziecka na zajęcia i odbierania go o wyznaczonej, ustalonej z nauczycielem specjalistą godzinie.
 12. Uczeń zgłaszający się na zajęcia jest odbierany od rodziców/opiekunów przy ustalonym wejściu do budynku przez nauczyciela specjalistę prowadzącego z nim zajęcia.
 13. Po skończonych zajęciach nauczyciel specjalista odprowadza dziecko do wyjścia, gdzie oczekuje na niego rodzic/opiekun.
 14. W szkole obowiązuje obligatoryjny nakaz dezynfekowania rąk przy wejściu przez osoby wchodzące do budynku.
 15. W przypadku złego samopoczucia ucznia uczestniczącego w zajęciach nauczyciel specjalista natychmiast informuje o tym fakcie rodziców/opiekunów drogą telefoniczną .
 16. Dyrektor zaleca śledzenie informacji umieszczanych na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasad bezpiecznego postępowania.
 17. Nauczyciele specjaliści oraz pracownicy obsługi mają zapewnione środki ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki, fartuchy w razie potrzeby) oraz zostali zapoznani z instrukcją prawidłowego ich stosowania.
 18. W razie konieczności spożycia przez dziecko posiłku wskazane jest korzystanie z naczyń i sztućców jednorazowych, które po użyciu należy wyrzucić do kosza na śmieci.
 19. Zajęcia rewalidacyjne odbywać się będą w salach A, B i C oraz w gabinecie rehabilitacji ruchowej i sali integracji sensorycznej w terminach ustalonych indywidualnie z nauczycielami
 20. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem należy postępować zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19
 21. Dyrektor zarządza ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą uczestniczących w zajęciach rewalidacyjnych z uczestnikami zajęć oraz kadrą prowadzącą te zajęcia.
Aleksandra Zajdel-Kijowska
Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do I i IV klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, znajdują się w zakładce rekrutacja

UWAGA!

Zarządzenie Nr 11/2020 w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w kompleksie sportowym „Orlik-2012” oraz na korcie tenisowym.

Orlik czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 1400-2100

Uwaga!

Z uwagi na ograniczenie funkcjonowania szkół do 24 V 2020 r. w maju nie odbędą się, w naszej szkole, tradycyjne spotkania z rodzicami. Przypominam, że wszyscy nauczyciele wyznaczyli terminy konsultacji z rodzicami, podczas których mogą Państwo uzyskać wszystkie potrzebne informacje.

Aleksandra Zajdel-Kijowska
Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

KSZTAŁCENIE
NA ODLEGŁOŚĆ
MATERIAŁY
ON-LINE

Drodzy Rodzice,

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, mają Państwo możliwość konsultacji ze szkolnym pedagogiem i psychologiem (Elżbieta Buglewicz – pedagog, Anna Jagielska – psycholog). Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt za pośrednictwem dziennika elektronicznego. W zależności od potrzeb ustalone wówczas zostaną dogodne formy kontaktu (kontakt mailowy, telefoniczny lub za pośrednictwem komunikatorów internetowych).

Zmiany w statucie Szkoły Podstawowej nr 12
z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Aktualności:

fotoNasze uczennice badały historię Starego Cmentarza i dokonania spoczywających tam jaślan
Anika Koba, Julia Tarnowska i Zuzanna Skałba są uczennicami klasy szóstej Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. Uczestniczą w tegorocznej edycji…
… więcej »»»
fotoZapraszamy do zabawy na weekend.
Uczniowie klasy 8 robiąc powtórki przed egzaminem zadają pytanie WAM!
Co to za postać literacka? Chcesz się bawić oglądnij filmik, napisz w komentarzu na facebooku szkoły, które postacie rozpoznałeś/rozpoznałaś?…
… więcej »»»
fotoNasza szkoła została zaproszona do wyjątkowej akcji obserwacji Kosmosu
Zostały udostępnione nam najlepsze na świecie teleskopy na wszystkich kontynentach w ramach międzynarodowej akcji 100 godzin dla 100 szkół (100 hours for 100 schools) zorganizowane przez International Astronomical Search Collaboration oraz LCO Observation Portal. Rezultaty obserwacji przestawione są w prezentacji.
Szkole Koło Astronomiczne „Przez trudy do gwiazd”
… więcej »»»

Wcześniejsze wydarzenia:

… więcej »»»

© SP 12, Jasło 25 V 20
mLegitymacjaDobry Startlogo 800 080 222Postaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.pllogo e-podręcznikiWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo